Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Bochnia w liczbach

Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Bochnia

Bochnia, miasto w województwie małopolskim, powiat bocheński.

Powierzchnia miasta Bochnia wynosi 30 km2, zajmuje 2292 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Miasto Bochnia zamieszkuje 29 554 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 195 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w mieście Bochnia wynosi 989, jest 171 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Bochnia. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Bochnia prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Bochnia.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 miasta Bochnia: 302292
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w Bochni: 2,29258
Lesistość w % w Bochni: 8,42061
Ludność na 1 km2 w Bochni: 989171
Liczba ludności ogółem w Bochni: 29 554195
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w Bochni: -5,51428
Stopa bezrobocia 2019r. w Bochni: --
Stopa bezrobocia 2020r. w Bochni: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w Bochni: 8,87-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w Bochni: 83,5-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w Bochni: 125258
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w Bochni: 9,982
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w Bochni: 81,9-
Szkoły podstawowe ogółem w Bochni: 6601
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w Bochni: 19223
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w Bochni: 1 005,6239
Przedszkola bez specjalnych w Bochni: 14150
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w Bochni: 371,4635
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w Bochni: 76,11958
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w Bochni: 1,41781
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w Bochni: 426741
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w Bochni: 4 582-
Ceny mieszkań ogółem w Bochni: 4 865-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w Bochni: 5 068-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w Bochni: 89,11422
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w Bochni: 85,2240
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w Bochni: 89,1640
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w Bochni: 85,2376
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w Bochni: 0,02167
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w Bochni: 0,01986

Źródłem danych statystycznych dla miasta Bochnia jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Bochnia, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Bochnia. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.